Ponuka služieb - Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

 • Peňažný denník
 • Pokladničná kniha
 • Kniha pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia a spracovanie DPH + daňové priznanie
 • Účtovná závierka (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)

Podvojné účtovníctvo

 • Účtovný denník
 • Hlavná kniha
 • Kniha analytickej evidencie
 • Saldokonto odberateľov a dodávateľov
 • Evidencia a spracovanie DPH + daňové priznanie

Dane

 • Daňové priznanie k dani z príjmu FO
 • Daňové priznanie k dani z príjmu PO
 • Účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát)
 • Poznámky k DP